Hướng dẫn cài đặt và sử dụng trình soạn thảo văn bản Atom trên CentOS 8

Chia sẻ

Atom là một trình chỉnh sửa code mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí có thể dùng trên Linux, macOS và Windows. Nó hỗ trợ các plug-ins viết trong Node.JS và cũng có sẵn một trình Git Control. Nó cũng là một phiên bản Desktop xây dựng dựa trên rất nhiều công nghệ Web

Hướng dẫn cài đặt Atom

Bước 1. Mở Terminal với quyền sudo (root)
Bước 2. Tải về file rpm của Atom bằng câu lệnh

curl -SLo atom.rpm https://atom.io/download/rpm


Bước 3. Tiến hành cài đặt sử dụng câu lệnh dnf

dnf localinstall atom.rpm

Khởi động Atom trong CentOS 8

Tiến hành tìm atom trong list ứng dụng trên máy bạn và khởi động

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Atom

Bước 1. Khi khởi chạy Atom, ở màn hình chào mừng bạn chọn File -> New File để tạo ra một file mới

Tiến hành lưu files đó lại dưới định dạng phù hợp với ngôn ngữ lập trình bạn đang sử dụng và bạn có thể bắt đầu code từ đây

Chia sẻ