Hướng dẫn cài đặt công cụ giám sát lưu lượng mạng vnStat và vnStati

Chia sẻ

VnStat là một công cụ giám sát lưu lượng mạng dựa trên giao diện dòng lệnh cho Linux và BSD. Nó sẽ ghi lại những thông tin về lưu lượng mạng cho một network interfaces đã được chỉ định. Để có thể ghi lại logs, vnStat sử dụng các thông tin được cung cấp bởi kernel
Theo một cách nói khác, nó sẽ không sniff lưu lượng mạng của bạn và cũng sử dụng rất ít tài nguyên hệ thống. Riêng ở trên Linux, để sử dụng phần mềm này bạn cần phải có phiên bản nhân Linux 2.2 trở lên

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Bạn sẽ download công cụ về từ trang GitHub. Sử dụng câu lệnh wget

wget https://humdi.net/vnstat/vnstat-2.6.tar.gz


Bước 2: Sau khi tải về chúng ta tiến hành xả nén và biên dịch từ mã nguồn

Trên Fedora/CentOS

yum group install "Development Tools"
yum install gd gd-devel sqlite-devel
tar -xvf vnstat-2.6.tar.gz
cd vnstat-2.6/
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
make
make install

Trên Debian/Ubuntu

sudo apt-get install build-essential gd gd-devel libsqlite3-dev
tar -xvf vnstat-2.6.tar.gz
cd vnstat-2.6/
sudo ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
sudo make
sudo make install


Bước 3: Sau khi biên dịch thành công, chúng ta sẽ copy file vnstat vào hệ thống của bạn

Systemd

cp -v examples/systemd/vnstat.service /etc/systemd/system/
systemctl enable vnstat
systemctl start vnstat

Init.d

cp -v examples/init.d/redhat/vnstat /etc/init.d/
chkconfig vnstat on
service vnstat start


Bước 4: Tiến hành chạy thử để đảm bảo chương trình đã cài đặt chuẩn và hoạt động tốt

vnstat
vnStat 2.6 by Teemu Toivola <tst at iki dot fi>

Bước 5: Nếu bạn cần chỉnh sửa các cấu hình của vnstat thì bạn sử dụng câu lệnh dưới để sửa files

vi /etc/vnstat.conf


Bước 6: Ở lần chạy đầu tiên chúng ta sẽ phải chờ một thời gian để dữ liệu được cập nhật trong database. Khi đã có đủ thông tin trong database thì chúng ta có thể xem các dữ liệu khi chạy câu lệnh vnstat

Bước 7: Bạn có thể xem dữ liệu theo giờ bằng cách thêm tham số -h

vnstat -h


Bước 8: Bạn có thể xem dữ liệu hàng ngày bằng cách thêm tham số -d

vnstat -d


Bước 9: Để xem nhiều tuỳ chọn hơn + hướng dẫn sử dụng chúng ta dùng tham số help

vnstat --help


Để đọc kết quả dễ dàng hơn bạn có thể dùng công cụ vnStati để tạo ra file ảnh .png cho vnStat
VnStati được tự động cài đặt cùng với vnStat. Để tạo ra một ảnh chứa thống kê của một network interface, bạn có thể chạy câu lệnh

vnstati -s -i eth0 -o ~/network-log.png

vnstati -h -i eth0 -o ~/network-log.png

Chia sẻ