Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ Benchmark Siege trên Ubuntu 20.04

Chia sẻ

Siege là một công cụ mã nguồn mở phục vụ việc test cấu hình đa luồng cũng như benchmark cho Linux. Bạn có thể thử stress test sử dụng một URL đơn với số lượng users cụ thể hoặc bạn có thể đặt tất cả các URLs vào một files và test chúng một cách liên tục. Công cụ này cũng cho phép bạn kiểm tra độ chịu tải của một máy chủ web với một số lượng nguoiwf dùng cụ thể. Có 3 chế độ mà Siege cung cấp, đó là Regression, internet simulation, và brute force.

Yêu cầu

  • Server chạy Ubuntu 20.04 LTS
  • Đã được cấu hình root Password

Cài đặt

Bước 1: Cập nhật hệ thống với câu lệnh

apt-get update -y

Bước 2: Siege đã có trong repository mặc định của Ubuntu. Vì vậy bạn chỉ cần chạy câu lệnh sau để cài đặt Siege

apt-get install siege -y

Bước 3: Sau khi cài đặt xong bạn có thể thử kiểm tra phiên bản của Siege với câu lệnh

siege --version

Bạn sẽ thu được một kết quả như dưới đây

SIEGE 4.0.4
Copyright (C) 2017 by Jeffrey Fulmer, et al.
This is free software; see the source for copying conditions.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Cấu hình

File cấu hình mặc định của Siege được lưu tại file /etc/siege/siegerc. Để sửa nó bạn có thể dùng nano để mở

nano /etc/siege/siegerc

Bỏ Comment dòng sau

logfile = $(HOME)/var/log/siege.log

Lưu và thoát

Test một Website với Siege

Chẳng hạn bạn muốn kiểm tra trang test.example.com

siege test.example.com

Bạn sẽ thấy kết quả được xuất ra

Transactions: 57832 hits
Availability: 99.95 %
Elapsed time: 401.49 secs
Data transferred: 706.55 MB
Response time: 0.17 secs
Transaction rate: 144.04 trans/sec
Throughput: 1.76 MB/sec
Concurrency: 24.35
Successful transactions: 57852
Failed transactions: 31
Longest transaction: 100.01
Shortest transaction: 0.00

Test nhiều website cùng lúc với Siege

Tạo một file urls.txt chứa toàn bj URLS của các sites bạn cần test

nano /etc/siege/urls.txt

Nhập nội dung cho files chẳng hạn như dưới đây

http://example1.com
www.example.com
192.168.0.2

Khởi chạy siege với tham số -f <đường dẫn của file>

siege -f /etc/siege/urls.txt

Siege cũng hỗ trợ một số tuỳ chọn sau để các bạn có thể tham khảo

  • -t : Tham số cài đặt giới hạn thời gian mà Siege chạy
  • -c : Thiết đặt số lượng users đồng thời truy cập cùng lúc
  • -d : Thiết đặt thời gian trễ giữa mỗi user
  • -C : Thiết đặt Siege chạy sử dụng file cấu hình riêng của bạn
  • -i : Sử dụng để lựa chọn các URL ngẫu nhiêu
  • -T : Sử dụng để cài đặt Content-Type trong các requests
  • -h : Hiển thị thông tin trợ giúp
  • -l : Tạo và ghi log files
Chia sẻ