Giới hạn thời gian chạy command trên Ubuntu 20.04

Chia sẻ

Cách 1: Sử dụng công cụ Timeout

Từ khi timeout trở thành một công cụ được trang bị sẵn trong các hệ thống Linux, vì vậy chúng ta không cần phải làm bất cứ bước nào trước khi sử dụng công cụ này. Để chạy câu lệnh sử dụng công cụ timeout trên Ubuntu 20.04, chúng ta cần làm các bước sau
Bước 1: Mở Terminal trên Ubuntu

Bước 2: Chạy câu lệnh sử dụng timeout theo cú pháp sau

timeout n command

Chúng ta cần thay thế n bằng số giây, phút, giờ, ngày mà bạn muốn câu lệnh được chạy. Nếu bạn không thêm gì vào sau con số thì được mặc định hiểu là số giây, nếu bạn muốn chạy trong một số phút, giờ, ngày nào đó bạn cần thêm kí hiệu vào sau con số như m, h hoặc d. Ví dụ 12m, 15h, 2d. Trong ví dụ nếu tôi muốn thực thi câu lệnh ping 8.8.8.8 trong 10 giây, tôi sẽ gõ câu lệnh như sau

Sau khi chạy được 10 giây thì câu lệnh sẽ tự ngắt, và kết quả sẽ như hình dưới

Cách 2: Sử dụng công cụ time limit

Bước 1: Cài đặt gói timelimit từ apt

sudo apt install timelimit


Bước 2: Chạy câu lệnh sử dụng timelimit theo cú pháp sau

timelimit –t(n) command

Ở đây, chúng ta sẽ thay thế n với số time tính bằng giây là khoảng thời gian mà bạn muốn command đứng sau chạy. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ chạy câu lệnh ping 8.8.8.8 trong vòng 15 giây thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh dưới

Và kết quả chúng ta sẽ có được

Chia sẻ