Câu lệnh Rmmod trên Linux

Chia sẻ

Phần cốt lõi nhât của mỗi hệ thống Linux chính là phần nhân (Linux Kernel). Kernel quản lí các tài nguyên của hệ thống cũng như sự tương tác giữa phần cứng và phần mềm của hệ thống.
Linux Kernel được thiết kế dưới dạng module. Một module của kernel, thường liên quan tới một driver, là một số dòng code được dùng để tăng cường các tính năng của kernel. Modules có thể được biên dịch thành nhưng module thực thi hoặc được xây dựng thẳng vào tỏng kernel. Các module thực thi có thể được thêm vào hay rút ra khỏi kernel theo yêu cầu mà không cần khởi động lại hệ thống
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh rmmod để gỡ bỏ modules khỏi Linux Kernel

Câu lệnh rmmod

Cú pháp cơ bản của câu lệnh rmmod được trình bày ở dưới đây

rmmod [OPTIONS] MODULE_NAME...

Ở các hệ thống Linux hiện đại thì rmmod là một phần kmod, một trong những chương trình giúp chúng ta có thể quản lí các phần của nhân Linux. Tất nhiên bạn phải có quyền quản trị mới có thể làm được việc này
Bạn có thể liệt kê các câu modules đã được nạp trong hệ thống bằng câu lệnh lsmod. Các Modules được lưu trong thư mục /lib/modules/<kernel_version>
Gỡ bỏ một module bằng lệnh rmmod thật sự rất đơn giản, chỉ cần thực thi câu lệnh sau

rmmod module_name

Câu lệnh chỉ hiện thông báo nếu có lỗi xảy ra, chẳng hạn như lỗi dưới xảy ra khi một module đang chạy yêu cầu sự có mặt của module các bạn đang định gỡ bỏ

rmmod: ERROR: Module module_name is in use by: module_name_2

Để hiện thị thông tin về những gì câu lệnh đang sử dụng, các bạn thêm tham số -v
Nếu bạn muốn gỡ một module một cách bắt buộc, các bạn có thể sử dụng tham số -f. Lưu ý là việc này có thể khiến hệ thống gặp lỗi
Câu lệnhrmmod cũng hỗ trợ bạn gỡ bỏ nhiều module cùng lúc trong một câu lệnh

rmmod module_name1 module_name2

Ngăn chặn việc nạp một module khi khởi động

Khi một module được loại bỏ bằng câu lệnh rmmod, thì module đó vẫn sẽ được nạp lại, nếu bạn không muốn điều này xảy ra thì bạn hãy tạo một file .conf với tên tuỳ ý và bỏ vào thư mục /etc/modprobe.d. Nội dung file như sau

blacklist module_name

Ngoài ra thì người dùng còn hay sử dụng câu lệnh modprobe-r thay cho lệnh rmmod.

Chia sẻ